Projektovanje i izgradnja kanalizacije u Krnjači

Kanalizacija na levoj obali Dunava podrazumeva izgradnju kanalizaciono-crpne stanice „Krnjača 2“, sekundarne mreže dužine 80 kilometara, sedam kilometara primarnih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Deo leve obale Dunva ima kanalizaciju, ali i pored toga sve fekalne materije završavaju u Dunavu i zagađuju našu najveću reku. Izgradnja kanalizacione mreže na levoj obali Dunava u naselju Krnjača će pokriti i naselja Ovča, Borča i Kotež.

Projektom koji je pripao kompaniji „Lotex group“ planirano je da se upotrebljene vode naselja Krnjača, preko sistema kolektora i pumpinih stanica odvedu do planiranog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Krnjaču, odakle bi se nakon prečišćavanja ispuštale u reku Dunav.

Ovim projektnim rešenjem obuhvaćena je izgradnja sekundarne kanalizacione mreže kojom će se sakupljena otpadna voda transportovati do postojećeg sabirnog kolektora na Zrenjaniskom putu. Projektnim rešenjem obuhvaćena je izgradnja gravitacione kanalizacione mreže, izgradnja niskopritisne kanalizacione mreže i povezivanje priključaka postojećih stambenih objekata od sekundarne kanalizacione mreže do regulacione jedinice.

Radovi će biti završeni u roku od tri godine i tako će kanalizacija konačno stići u ovaj deo grada, a neprerađene otpadne vode, nakon završetka i fabrike,  više neće završavati u Dunavu.