Save Preloader image

0%

Projektovanje i izgradnja kanalizacije u Krnjači

Projektom koji je pripao kompaniji „Lotex group“ planirano je da se upotrebljene vode naselja Krnjača, preko sistema kolektora i pumpinih stanica odvedu do planiranog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Krnjaču, odakle bi se nakon prečišćavanja ispuštale u reku Dunav.

Ovim projektnim rešenjem obuhvaćena je izgradnja sekundarne kanalizacione mreže kojom će se sakupljena otpadna voda transportovati do postojećeg sabirnog kolektora u Zrenjaniskom putu. Projektnim rešenjem obuhvaćena je izgradnja gravitacione kanalizacione mreže, izgradnja niskopritisne kanalizacione mreže i povezivanje priključaka postojećih stambenih objekata od sekundarne kanalizacione mreže do regulacione jedinice.