Izgradnja trasnfer stanice u Mladenovcu

Naručilac: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Dužina trajanja projekta: 11 meseci

Naša kompanija angažovana je na projektu izgradnje transfer stanice u Mladenovcu. Lokacija određena za izgradnju nalazi se u okviru kompleksa postojeće deponije komunalnog otpada.

Kompleks centra za upravljanje komunalnim otpadom u Mladenovcu će se sastojati iz dve celine:

  • površina za rekultivaciju postojeće deponije i
  • površina za transfer stanicu.

Transfer stanice (pretovarne stanice) za komunalni otpad, reciklažnog centra za razdvajanje reciklabilnog otpada i baliranje istog i prostora za privremeno skladištenje otpada (centra za sakupljanje otpada).

Osnovni cilj ove izgradnje  jeste obezbeđivanje uslova za separaciju reciklabilnog otpada i odvoženje preostalog mešnog otpada, prikupljenog na teritoriji gradskih opština Sopot i Mladenovac, na dalji tretman u regionalni centar za upravljanje komunalnim otpadom u Vinči.

Nakon završetka radova na izgradnji nove transfer stanice, uradiće se rekultivacija i gašenje postojeće deponije i sav otpad će se preusmeriti na transfer stanicu. Samim tim će se unaprediti stanje životne sredine, razviti sistem reciklaže i separacije, očuvati neobnovljiv izvor energije korišćenjem energije iz otpada, i otvoriti mogućnosti za nove investicije.