Save Preloader image

0%

Kanalizaciona crpna stanica Krnjača 2

KCS “Krnjača 2“ je predviđena kao sastavni deo Banatskog kanalizacionog sistema, na delu gde je kanalisanje zasnovano po separacionom principu. Objekat KCS „Krnjača 2“ ima površinu od oko 1960,0 m2 i sastoji se iz dva funkcionalna dela: crpne stanice i dovodno-odvodnog šahta.

Crpna stanica ukopana je u teren 9.85m sa nivoom podzemne vode te je za njegovo izvođenje predviđena da se konstrukcija crpne stanice izvede kao armirano betonska. U prizemlju objekta su smeštene prostorije za potrebe zaposlenih i ostale prostorije potrebne za odvijanje tehnološkog procesa.

Ceo kompleks je ograđen metalnom ogradom, a oko objekta kruži interna saobraćajnica, mali parking prostor,dok su slobodne površine ozelenjene sa odgovarajućom vegetacijom.